Hiort iùl beag Hiort iùl Hiort Quiz Hiort Dòigh-beatha Hiort Agallamh Hiort Suidheachadh
Ceisteachan Hiort  
Faic dè na tha fios agad  

Brùth air putain nam freagairtean a tha thu a’ smaoineachadh a tha ceart.
Gur math thèid leat!

Priont do theisteanas ma gheibh thu barrachd air 50% !!

Na ceistean:

1. Carson a bha na cleitean?
Choose an answer.

2. Dè an t-astar aig am buail na Sùlairean an t-uisge?
Choose an answer.

3. Dè an dòigh sa bheil luchainn Hiort eadar-dhealaichte bho luchainn eile?
Choose an answer.

4. Dè bhios cearbain ag ithe?
Choose an answer.

5. Dè th’ ann an ceatosach?
Choose an answer.

6. Dè th’ ann an Tammie Norrie?
Choose an answer.

7. Cia mheud eilean a th’ ann am buidheann Hiort?
Choose an answer.

8. Dè an deas-ghnàth a bha fir Hiort a’ dèanamh air Clach na Maighdinn?
Choose an answer.

9. Càite an lorgar a’ mhòr-chuid de bhàtaichean meilichean Hiort?
Choose an answer.

10. Dè nan t-aodach a bhiodh air clann Hiort?
Choose an answer.

11. Dè a’ bhliadhna san do dh’fhalbh na daoine à Hiort?
Choose an answer.

12. Dè chanas sinn ri na taighean san robh na Hiortaich a’ fuireach sna 1800an?
Choose an answer.

 

 

© Urras Nàiseanta na h-Àlba

 

Cead-aonta | Buidheachas | Wee St Kilda Guide | © Urras Nàiseanta na h-Àlba