Hiort il beag Hiort il Hiort Quiz Hiort Digh-beatha Hiort Agallamh Hiort Suidheachadh

Buidheachas

Taing do:


- Balloch Primary School

- Bunsgoil Bhaile a’ Mhanaich (prìomh 5, 6 & 7 ann an 2003, clasaichean tro mheadhan na Gàidhlig is na Beurla)

- ‘An Isle called Hirte’ le Mary Harman

- Dualchas Nàdair na h-Alba

- Club Hiort

- Ionad Bhall Lunnainn de Urras Nàiseanta na h-Alba

- Stephen and Ali Wiseman

- Bunsgoil Bhaile an Locha


http://www.snh.org.uk

 
 
Cead-aonta | Buidheachas | Wee St Kilda Guide | © Urras Nàiseanta na h-Àlba