Tha thu an seo: Ceisteachan Hiort

Feuch air Ceisteachan Hiort

Brùth putain nam freagairtean a tha ceart. Gu math thèid leat.

Dèan lethbhreac dhen teisteanas agad ma fhuair thu barrachd air 50% !!

C1. Cò leis Hiort?C2. Dè tha ann an taigh fo thalamh, no ‘souterrain'?C3. Dè an cànan a bha na Hiortaich a’ bruidhinn?C4. Ann a’ Hiort, dè tha ann an cleit?C5. Cuin a chaidh a’ chiad ‘long Hiortach’ a chur air bhog, agus carson?C6. Dè tha ann an Tèarmann Nàdair Nàiseanta?C7. Dè tha sònraichte mu luchainn-taighe Hiort?C8. Carson a bha An Stòr ri càradh?C9. Dè an seòrsa sìol gràin a chaidh a lorg sna h-imirean àitich san Lag bhon Tuath?C10. Càit a bheil a’ mhòrchuid dhe na rudan a chaidh a lorg ann a’ Hiort air an cumail a-nis?C11. Cia mheud fulmaire a chaidh a chunntas ann a’ Hiort ann an 1999?C12. Carson a tha an reithe Sòdhach ‘Gorman 23’ ainmeil?C13. Dè thachair dhan t-sùlaire mharbh ann an tè dhe na dealbhannan againn?C14. Dè an seòrsa phroiseactan a bhios na buidhnean obrach ann a’ Hiort a’ dèanamh?C15. Cò dh’fhaodas a bhith na bhall de Chlub Hiort?C16. Càit am faic thu trilleachan glas ann a’ Hiort?

Sanas: Coimhead air na dealbhanC17. Dè chunnaic an t-Urr. Niall MacCoinnich muinntir an eilein a’ dèanamh air an Stac Bhiorach?C18. Carson a chaidh feachdan an riaghaltais a Hiort ann an 1746?C19. Càite agus cuin a chaidh an gearra-bhall mu dheireadh a mharbhadh ann am Breatainn?C20. Dè tha ann an Làrach Dhualchas na Cruinne?C21. Dè bhiodh na Hiortaich ag ithe a’ mhòrchuid dhen ùine?© Urras Nàiseanta na h-Alba