Tha thu an seo:
Hiort An-diugh >Urras Niseanta na h-Alba 50 bliadhna ann a Hiort


Urras Niseanta na h-Alba 50 bliadhna ann a Hiort

Dhfhg Iarla Dhn Phris eileanan Hiort aig Urras Niseanta na h-Alba mar dhleab.

Thar nan leth-cheud bliadhna sin, tha an t-Urras, agus iomadh neach-obrach saor-thoileach, air a bhith a feuchainn ri illeachd iongantach an eilein a dhon...

Anns na 1950an

Bho shamhradh 1958 tha luchd-obrach saor-thoileach air na saor-lithean a chur seachad ag obair ann a Hiort, ris a h-uile sersa sde, airson dualchas ndarra is cultarail nan eilean a ghleidheadh. Tha na buidhnean obrach seo air a bhith ag obair gu h-raidh a leasachadh agus a gleidheil nan sia taighean deug air an t-Srid ann am Bgh a Bhaile. Tha na taighean air a bhith nam fasgadh do luchd-obrach saor-thoileach agus luchd-rannsachaidh bho na 1950an.

Anns na 1960an

Tha Hiort ainmeil airson eachdraidh chlutarail is ndarra, agus tha Urras Niseanta na h-Alba a cumail a don sin tro rannsachadh is glidhteachas. Tha buidhnean saor-thoileach, luchd-rannsachaidh, luchd-saidheans agus muinntir an airm ag obair (agus a cluich) cmhla.

Anns na 1970an

Anns na 1970an fhuair grunnan Hiortach cuimhneachain dhen dachaigh aca a chur air camara agus iad air cuairt air bta timcheall an eilein. Tha an-cmhnaidh beagan cianalais ann dha na Hiortaich nuair a thilleas iad dhan eilean bliadhnaichean an didh fhgail. Thill beagan dhiubh, leithid Fhionnlaigh Mhic Cuithein, a choimhead air an dachannan anns na 1930an, goirid an didh dhaibh fgail. B e Tormod MacIllIosa fear dhe na Hiortaich a thill o chionn ghoirid. Bha sinn ann an 2005.

Anns na 1980an

Am measg nan cisean arc-elais a lorgadh ann a Hiort anns na 1980an, bha cnimhneach b a chaidh a chladhach faisg air cleit, beagan seachad air a Bhalla Cinn. Bho na 1980an, tha iomadh buidheann arc-elais air tilleadh a Hiort gus an eachdraidh chultarail a rannsachadh tro chladhach, sgrdadh, creag-fhiosaigean, sgrdadh na h-ire agus palaeo-luibh-elas.Tha rannsachadh arc-elais a toirt barrachd tuigse dhuinn air digh-beatha annasach nan Hiortach tro na linntean agus tha e gar cuideachadh gu bhith a cur luach air an dualchas bheartach aca.

Anns na 1990an

Ann an 1992 chaidh Hiort a chomharrachadh mar Sgre Snraichte Glidhteachais (SAC) airson fsmhorachd air na stacan mara agus airson na bha sa mhuir. Roimhe sin bha na h-eileanan air an comharrachadh mar Tharmann Ndair Niseanta (1957), Sgre Niseanta airson Sheallaidhean (1981), Lrach le Suim Shnraichte Shaidheansail (1984), agus Lrach Dhualchas na Cruinne (1987). Chan eil teagamh nach eil na h-eileanan air leth lainn.

Agus a-nis ...

...tha Urras Niseanta na h-Alba a comharrachadh eileanan Hiort agus nam feartan iongantach a th annta. Mar Lrach Dhualchas na Cruinne aig d re, tha Hiort a-nis air aithneachadh aig re na cruinne airson dualchas ndarra is cultarail. Tha an t-Urras ag obair nas motha buileach gus illeachd is eachdraidh chumhachdach an ionmhais seo a ghleidheadh, agus tha tuilleadh ri dhanamh sna 50 bliadhna a tha romhainn: dbhlan is toileachas gu ler!

© The National Trust for Scotland