HiortUrras Nàiseanta na h-Alba
Àm a Dh'fhalbh
Hiort An-Diugh
An t-Àm Ri Teachd
Dealbh Flash
Dè Tha Ùr
A' Riaghladh Hiort
Fiosrachadh Annasach
Naidheachdan
Cuairtean Dhealbhan
A' Tadhal Air Hiort
Club Hiort
Leabhraichean
Ceisteachan
Ceistean Cumanta
Leabhar Aoighean
Mapa Na Làraich
Lorg
Hiort

Tha eileanan Hiort, a’ chuid as iomallaiche de Bhreatainn, 41 ḿle (66 cilemeatair) an iar air Beinn na Fadhla ann an ̀nnse Gall ann an Alba.

Is iad na h-eileanan seo, le na stacan mara agus na bearraidhean iongantach, an t-àite gintinn airson ẹin-mhara as cudromaiche ann an ceann an iar-thuath na Roinn Ẹrpa. Nuair a chaidh an sluagh a ghluasad às na h-eileanan ann an 1930, thàinig cŕoch air eachdraidh iongantach agus stŕ nan daoine airson tighinn bẹ.

Tha an làrach seo ag innse na h-eachdraidh sin agus a’ ḿneachadh na tha a’ dol air adhart an-diugh sna h-eileanan seo a tha gun shamhail.

An-diugh, tha tŕ buidhnean Urras Nàiseanta na h-Alba, Dualchas Nàdair na h-Alba agus Ministrealachd an D́on (MoD), ag obair c̣mhla gus program glèidhteachais is rannsachaidh leantainneach a leasachadh gus cùram agus d́on Làrach Dhualchas na Cruinne an seo a dh́on.

50th Anniversary for the National Trust for Scotland on St Kilda

Virgin Holidays Responsible Tourism Awards 2012 Winner English - www.kilda.org.uk Hiort - An-duigh Hiort - An t-àm a dh’fhalbh Ẹin-mhara Hiort Iùl Beag Hiort Leabhar-là neach-raoin Leabhar nan Aoighean
World Heritage

Bha Hiort air a sgŕobhadh le UNESCO mar Làrach Dhualchas na Cruinne ann an 1986 mar chomharra air a Dhualchas Nàdair; a mhaise nàdair sḥnraichte agus nan àrainnean nàdarrach a tha ann.

San Iuchair 2004 chaidh seo a leudachadh gus àrainneachd na mara mun cuairt a ghabhail a-steach.

San Iuchair 2005 chaidh comharrachadh a bharrachd a thoirt do chultar an eilein ga chur air àireamh beagan àiteachan san t-saoghal aig a bheil Inbhe Dhùbailte a thaobh Dualchas na Cruinne airson a chudromachd nàdarrach agus cultarach.

Gus an Inbhe Dhualchas na Cruinne a bharrachd seo fhaighinn, chuir Riaghaltas na h-Alba ainmeachadh leasaichte gu UNESCO sa Ghearran 2003 ag iarraidh sgŕobhadh a bharrachd fo na gnèithean Seallaidhean-t́re Dualchas Nàdarrach agus Cultarach air sgàth dualchas ṣnraichte nan uisgeachan timcheall air na h-eileanan agus an eisimpleir sḥnraichte a tha na h-eileanan a' toirt dhuinn air eachdraidh agus cultar. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mun tagradh leasaichte, agus ceangal chun an sgŕobhainn Ainmeachaidh iomlan air duilleag an Ainmeachaidh.

Urras Nàiseanta na h-Alba Taighean-Tasgaidh Ghlaschu Alba Eachdraidheil Dualchas Nàdair na h-Alba Iomart nan Eilan Siar Comhairle nan Eilan Siar Eòrpach LEADER+